Algemene voorwaarden Falcon Academie B.V.

Definities:

 • Opdrachtnemer: onder opdrachtnemer wordt verstaan Falcon Academie B.V. Academie B.V. , statutair gevestigd te Breullaan 1b in Driebergen-Rijsenburg, alsmede haar gelieerde vennootschappen en overige juridische entiteiten.
 • Opdrachtgever: de contractpartij van Falcon Academie B.V.
 • Diensten: alle diensten die door Falcon Academie B.V. in opdracht van een Opdrachtgever ten behoeve van Opdrachtgever of een door hem aangewezen derde worden verricht.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Falcon Academie B.V. en Opdrachtgever ter zake het verrichten van diensten, zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals bijvoorbeeld de offerte.
 • Partijen: Falcon Academie B.V. en Opdrachtgever.
 • Arrangementskosten: de kosten voor de catering die door Falcon Academie beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.
 • Extern Examen: een examen voor een Opleiding anders dan een Falcon Academie B.V. examen
 • Incompany-/Maatwerkopleiding: een Opleiding die Falcon Academie B.V. verzorgt voor een Klant in besloten kring voor een door de Klant aan te wijzen groep werknemers.
 • Klant: elke particulier die bij Falcon Academie B.V. een opleiding afneemt of elk bedrijf of instelling die ten behoeve van zijn werknemer(s) een opleiding afneemt.
 • Falcon Academie B.V. examen: een examen dat door Falcon Academie B.V. wordt afgenomen en onderdeel is van de betreffende Opleiding zoals bedoeld in artikel 8 lid 4. Falcon Academie Onderwijs- en examenregeling: de op het moment van inschrijving voor een Opleiding van kracht zijnde onderwijs- en examenregeling van Falcon Academie.
 • Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding.
 • Openlijnopleiding: een Opleiding die, mits voldaan wordt aan de mogelijke toelatingseisen, voor iedere geïnteresseerde open staat. Opleiding: een door Falcon Academie verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding die, mits voldaan wordt aan de mogelijke toelatingseisen, voor iedere geïnteresseerde open staat. Falcon Academie verzorgt een Opleiding in de vorm van een Incompany-/Maatwerkopleiding of een Openlijnopleiding. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere studiejaren.
 • Opstartkosten: de kosten die Falcon Academie ten behoeve van de uitvoering van de Studieovereenkomst vooraf heeft gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot administratiekosten, IT-kosten, marketingkosten en personeelskosten.
 • Overeenkomst op Afstand: een Studieovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van artikel 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
 • Prijs: de totale prijs voor een Opleiding met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.
 • Redelijke vergoeding: de vergoeding die in geval van annulering of tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst door Falcon Academie aan de Klant wordt doorbelast. Bij annulering bestaat de Redelijke vergoeding uit een percentage van de Prijs, en bij tussentijdse beëindiging bestaat de Redelijke vergoeding (kort gezegd) uit de Prijs van het reeds verzorgde onderwijs plus een percentage van de Prijs (als Opstartkosten).
 • Studieovereenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen Falcon Academie en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door Falcon Academie, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant.
 • Website: de website van Falcon Academie: www.falconacademie.nl

Aanmelden:

Het aanmelden voor een opleiding kan op diverse manieren via onze website of per mail.

Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Falcon Academie B.V. . De opdrachtnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 • Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing ten behoeve van door Falcon Academie B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Deze derden kunnen in hun relatie tot de Opdrachtgever rechtstreeks beroep doen op deze algemene voorwaarden.
 • Algemene voorwaarden van de opdrachtnemer zijn niet van toepassing en de toepasselijkheid daarvan wordt door Falcon Academie B.V. van de hand gewezen, tenzij schriftelijk aanvaard door Falcon Academie B.V.
 • Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zij in onderlinge overeenstemming tussen Falcon Academie B.V. en de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Falcon Academie B.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 • Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
 • Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Aansprakelijkheid: Wij zullen onze opleidingen verzorgen zoals we dit in onze uitingen hebben laten zien. Wanneer de klant van mening dat dit niet zo is, neem dan contact op met ons.

Falcon Academie B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit of zou kunnen voortvloeien uit het verzorgen of niet verzorgen van een opleiding.

Overmacht: Wat te doen bij omstandigheden waar Falcon Academie B.V. geen invloed op heeft? Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door Falcon Academie B.V. redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Falcon Academie B.V. verhinderen of beperken.

Geheimhouding: Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die het instituut verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat

Annuleringsregeling: Vanaf wanneer zijn er kosten verbonden aan de annulering? Voorbeeld: Als u uw aanmelding annuleert voordat wij u bericht hebben gestuurd dat de opleiding doorgaat, zijn er geen kosten aan de annulering verbonden. Als wij wel een bericht hebben gegeven dat de opleiding definitief doorgaat zijn er wel kosten aan de annulering verbonden. Tot 6 weken voor de (eerste) cursusdatum is dat 10%, tussen 6 en 2 weken 50% en daarna 100% van de opleidingskosten. Vervanging door een andere cursist is toegestaan. Alleen schriftelijke annuleringen worden geaccepteerd. Een annulering is geldig nadat wij deze schriftelijk bevestigd hebben. Annulering door Falcon Academie: bij niet voldoende aanmeldingen van cursisten

Intellectueel eigendom: We behouden alle rechten en bevoegdheden van alle lesmaterialen op grond van de Auteurswet en andere daarmee samenhangende wet- en regelgeving. Op al het gebruikte lesmateriaal geldt het intellectuele eigendom van het instituut. De gebruikte en uitgegeven materialen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en niet uit het verband worden gehaald. Het mag tevens niet worden gebruik als lesmateriaal zonder toestemming van het instituut.

Garantie: dat de diensten die zijn overeengekomen met opdrachtgevers op vakbekwame wijze worden uitgevoerd.

Opleidingsresultaat: het niet kunnen garanderen dat door het volgen van een opleiding bij Falcon Academie B.V. voldoende kennis en vaardigheden zullen worden verworven. Het resultaat is afhankelijk van de capaciteiten, kennis en inzicht en inzet van de cursist en het deelgenomen hebben aan de aangeboden activiteiten.

Falcon is onderdeel van de Logo VHG
Veiligheid en Handhaving groep